Takimi i grupit punues për legjislacion

24 Janar 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

 

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur, shqyrtoi programin legjislativ  dhe planin vjetor të dokumenteve strategjike për vitin 2019.

Pas shqyrtimit anëtarët u përcaktuan për tridhjetë e një (31) projektligje dhe dhjetë (10) projekt strategji, për të cilat  vlerësuan se janë me rëndësi për komunitetet dhe, në të cilat grupi punues mundë të ofroj komentet e tij në fazën e konsultimeve publike.