Grupet punuese të KKK-së

 

  I.              Grupi Punues për Çështje të Arsimit:

 1.  Benek Kirkul, anëtare – komuniteti turk

 2.  Dragana Mitić, anëtar – komuniteti serb

 3.  Gyltene Osmani, anëtare - komuniteti ashkali

 4.  Ridvan Gashi, anëtar – komuniteti rom

 5.  Senada Sagdati, anëtare -  komuniteti boshnjak

 

II.            Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale:

 1.    Alpay Mustafa, anëtar - komuniteti turk

 2.    Živoin Ćirković, anëtar – komuniteti serb

 3.    Adelina Qorraj Emini, anëtare – komuniteti egjiptian

 4.    Ivana Đokić, anëtare – komuniteti serb

 5.    Qerim Emini, anëtar – komuniteti ashkali

  

III.           Grupi Punues për Çështje të Kulturës:

 1.    Cicilija Čolakić, anëtare – komuniteti kroat

 2.    Dejan Repanović, anëtar – komuniteti serb

 3.    Edon Gerbani, anëtare – komuniteti egjiptian

 4.    Anesa Čolaković, anëtare – komuniteti boshnjak

 5.    Salif Zećiri, anëtar - komuniteti goran

  

IV.          Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve:

 1.    Vesna Dabetić, anëtare – komuniteti malazez

 2.    Emrah Cermjani, anëtar – komuniteti rom

 3.    Şerafedin Ȍmer, anëtar – komuniteti turk

 4.    Dragana Serafimović, anëtare – komuniteti serb

 5.    Josipa Čolakić, anëtare -  komuniteti kroat

  

V.           Grupi Punues për Legjislacion:

 1.    Berhil Šasivari, anëtar - komuniteti bosnjak

 2.    Şerafedin Ȍmer, anëtar – komuniteti turk

 3.    Qerim Emini, anëtar – komuniteti ashkali

 4.    Aleksandar Rapajić, anëtar – komuniteti serb

 5.    Amra Zaimi, anëtare – komuniteti goran