Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesit 2018 - 2020

 

Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Grupi Punues për Legjislacion

Lazar Radulović, kryesues i KKK-së
Salif Zećiri, zv.kryesues i KKK-së
Anesa Čolaković, zv.kryesuese e KKK-së

Berhil Šasivari, kryesues i GP

Amra Zaimi, Zëvendës kryesues i GP

Grupi Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Senada Sagdati, Kryesuese e GP
Ridvan Gashi, Zëvendës kryesues i GP

Şerafedin Ȍmer, Kryesues i GP
Dragana Serafimović, Zëvendës kryesuese e GP

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Qerim Emini, Kryesues GP
Ivana Đokić, Zëvendës kryesuese e GP

Dejan Repanović, Kryesuese e GP

Cicilija Čolakić, Zëvendës kryesues i GP

 

 

 

Arkiva - Kryesuesit e Këshillit dhe zëvendës kryesuesit